Podjetništvo = Entrepreneurship

Previous
image002

ANTONČIČ, Boštjan, HISRICH, Robert D., PETRIN, Tea, VAHČIČ, Aleš. Podjetništvo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 485 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7061-279-8. [COBISS.SI-ID 117368576]

© Bostjan Antoncic 2005-2017